Archív článkov

Tridsiata štvrtá výročná správa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (Stockholm International Peace Research Institute) SIPRI YEARBOOK 2002 prináša znovu viaceré znepokojujúce informácie o trendoch vo vývoji bezpečnostnej oblasti. Správa s týmto názvom vychádza od roku 1987 a má pevnú štruktúru, ktorá obsahuje tri základné časti: Bezpečnosť a konflikty,...

K rozmachu terorizmu v Latinskej Amerike došlo v 60. rokoch 20. storočia najmä v dôsledku existencie diktátorských režimov, ekonomických kríz a sociálnej nespravodlivosti. V atmosfére medzinárodného odporu proti americkej vojne vo Vietname, ktorý umocňovala aj nespokojnosť so spôsobmi hospodárskeho prenikania USA do latinskoamerických krajín, vznikla živná pôda pre...

Súčasťou rozsiahlych prameňov informácií o terorizme sú prehľady teroristických organizácií a skupín. Ich spracovanie však naráža na viaceré problémy. Ide najmä o to, že sa pripravujú na základe nejednotných kritérií a znakov, pričom prevažuje najmä bezprostrednosť hrozby pôsobenia terorizmu. Komplikácie prinášajú aj rozdiely v právnom vymedzení terorizmu v jednotlivých...

Rozšírenie nových javov a prvkov v terorizme, ako sú samovražedné útoky, rast počtu náhodných obetí, zmeny cieľov teroristov, vyžaduje, aby sa pri analýze súčasného terorizmu uplatňovali iné pohľady a hodnotenia než v nedávnej minulosti. Za najnovší medzník vo vývoji terorizmu sa považuje útok na Svetové obchodné centrum (WTC) a Pentagon v USA 11. septembra 2001. Ide najmä o...

Za symbol terorizmu je neraz považovaný výbuch, rozmetanie existujúceho. Už v počiatkoch terorizmu sa objavoval v skarikovanej podobe obraz anarchistu ako muža s dlhou bradou držiaceho v ruke bombu guľovitého tvaru, z ktorej vytŕča tlejúca zápalná šnúra. Podoby terorizmu sú vzhľadom na jeho mnohostrannosť a rozsiahlosť neobyčajne pestré. V množstve prejavov terorizmu sa pri...

Eliminácia a prekonanie hrozby terorizmu tvorí dnes neodmysliteľnú súčasť výziev na riešenie bezpečnostných problémov súčasného sveta. Podľa údajov Ministerstva zahraničných vecí USA sa v rokoch 1980 až 1999 uskutočnilo vo svete vyše deväťtisíc teroristických činov, pričom najviac sa ich odohralo v Európe a Latinskej Amerike a najmenej (okrem Austrálie a Oceánie) v Severnej...

Pojem stredovýchodného terorizmu je orientačný a v súčasnosti nemá už len geografický rozmer. Predstavuje najvýraznejší prejav terorizmu 20. storočia a súvisí najmä s nastolením „palestínskej otázky“, ktoré malo dve štádiá. V prvom – pred vznikom Izraela – predstavovala táto otázka boj za jeho vytvorenie a v druhom – po vzniku Izraela – znamenala problém jeho bezpečnosti,...

Európa je kolískou novodobého terorizmu, ktorý sa na tomto kontinente vyvíjal po niekoľkých líniách. Výrazne do popredia vystupujú aktivity teroristických organizácií pôsobiacich na národnostnom základe, kam patrí najmä IRA (Írska republikánska armáda) a ETA (Euzkadi Ta Askatasuna – Baskická vlasť a sloboda). K radikálne ľavicovo orientovaným subjektom patrili predovšetkým...

Po skončení seriálu Politický zemepis od Svetozára Krnu prinášame seriál bezpečnostného experta Františka Škvrndu (1952) o súčasnom terorizme. Súčasný terorizmus je výsledkom dlhodobého pôsobenia činiteľov, ktorých korene spočívajú v ostrých mocensko-politických protirečeniach na konci 19. a začiatku 20. storočia. Za predchodcu terorizmu sa označujú najmä rôzne vraždy a...

Sériu bezpečnostno-politických dokumentov schválených vlani Národnou radou SR po troch stratégiách (bezpečnostnej, obrannej a vojenskej) uzatvára Model ozbrojených síl Slovenskej republiky 2010, ktorý sa má dostať na program súčasnej schôdze parlamentu. Okrem iného je zaujímavý aj tým, že vznikol bez účasti odbornej verejnosti mimo ministerstva obrany a nediskutovalo sa o ňom...

Podľa údajov ročenky Military Balance 2000–2001, vydanej Medzinárodným inštitútom pre strategické štúdie v Londýne, v roku 2000 presiahol objem zbrojárskeho obchodu 29 miliárd dolárov (v stálych cenách z roku 2000 - všetky ďalšie údaje sa uvádzajú v prepočte na tieto ceny). Pri porovnaní s rokom 1999, keď objem tohto obchodu mal o niečo viac ako 37 miliárd dolárov, došlo k...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984