Reklama
Reklama

Archív článkov

"Ak sa nejaké náboženstvo priblížilo k ideálu rovnosti, tak je to islam, islam a opäť len islam," povedal na margo najdiskutovanejšej viery v súčasnosti náboženský mysliteľ, filozof a politik Svámí Vivékánanda, ktorý spolu s Mahátmom Gándhím a Džáváharlálom Néhrúom tvorí najvplyvnejšiu trojicu moderných indických dejín. Český filozof Egon Bondy bol islamským zmyslom...

Jürgen Habermas neprišiel minulý týždeň do slovenskej metropoly prednášať filozofiu, ani etickú teóriu. Dôvodom jeho návštevy bolo pozvanie Goetheho inštitútu a Delegácie Európskej komisie ako súčasti programu Európa 2001, v rámci ktorého predstavil svoju víziu európskej budúcnosti. V oboch verejných vystúpeniach boli jeho témou dva kľúčové aspekty integračného...

Socializmus ako filozofia rovnosti má svoje hlboké náboženské korene. Túžba po sociálne spravodlivej spoločnosti sa stala súčasťou nielen kresťanstva, ale aj iných svetových vierovyznaní a z etického hľadiska je nespochybniteľná. Vedomie tejto súvislosti a zohľadnenie mravného rozmeru socialistického hnutia mohlo zabrániť mnohým deformáciám, ktoré sa vyskytli počas...

"Ukazuje sa, že hromadenie finančných prostriedkov na jednej strane vedie ku vzniku bohatstva, ale samotný charakter tohto bohatstva sa stáva stále viac fiktívnym. Deštrukčný systém globalizácie spôsobuje rozpad stredných vrstiev vo väčšine krajín. Výrazným fenoménom sa stáva ukazovateľ príjmovej stratifikácie obyvateľstva," napísal Peter Stanek v knihe Globalizácia...

Akú budúcnosť má liberálna demokracia? Po páde železnej opony sa na chvíľu zdalo, že o budúcnosť národov si konečne netreba robiť starosti. So zánikom sovietskeho impéria a demokratizáciou jeho bývalých satelitných štátov, medzi ktoré patrilo aj bývalé Československo, sa iba posilnila stará viera v nájdenie jedinej správnej a pravdivej cesty. Americký politológ...

V útlej knihe Pohľad zvnútra (vydavateľstvo Kubko Goral, Bratislava 2001) dostáva čitateľ do rúk výňatky z diel štyroch autorov, ktorých spája zasvätený pohľad priamo zvnútra demokratického Západu na mechanizmy ekonomickej a mocenskej expanzie USA zastieranej ničnehovoriacim sloganom globalizácia. Pre naivných a dezinformovaných ľudí...

Spolu s autormi zborníka kritických esejí Čo bude s demokraciou?, ktorý vyšiel vlani, F. Fukuyamom, Z. Baumanom, U. Beckom a ďalšími si kladiem otázky, do akej miery sa dá súčasná Európu považovať za demokratickú, akú rolu hrá občianska spoločnosť v čase globalizácie, aká je budúcnosť demokracie medzi mocenskými frontovými líniami.

To, že nejde iba o...

Svet je v posledných sto rokoch rovnako pestrý ako predtým, avšak čosi sa predsa len zmenilo. Ekonomické pravidlá vytvárané v Európe sa presadzujú na celom svete, ktorý je navyše vojensky zjednotený pod hrozbou atómového konfliktu.

Informácie sa takmer ihneď šíria do všetkých krajín a s pomocou masmédií môžeme udalosti na druhom konci Zeme sledovať v...

Ernst Tugenhat (1930), dnes zaslúžilý profesor Slobodnej univerzity v Berlíne, je popri Hansovi-Georgovi Gadamerovi a Jürgenovi Habermasovi zrejme tretím najčítanejším autorom nemeckej povojnovej filozofie. Na začiatku 60. rokov sa stal známym svojou prácou o Heideggerovi a Husserlovi. V 70. rokoch sa vzdal svojej profesúry na univerzite v Heidelbergu a na protest...

Joseph Stiglitz, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu

Tohtoročnú Nobelovu cenu za ekonómiu udelili trom Američanom. George Akerlof, Michael Spence a Joseph Stiglitz sú ekonómovia, ktorí otriasli neoliberálnou predstavou o efektívnom fungovaní slobodného trhu. Stiglitz je najvplyvnejším a zrejme aj nakreatívnejším predstaviteľom z tejto...

Je to už vyše jedno desaťročie, čo sa smerovanie našich médií zásadne zmenilo. Zo slúžky jedinej predstaviteľky moci sa ústavným odstránením cenzúry stali vcelku voľnou tribúnou. Mediálny trh dlho zasycovala zapieraná pluralita, no i lascívnosť a agresívne námety.

Tie ostatné, spochybňované i v krajine ich vzniku, našli na Slovensku svoje odbytisko pod...

Aký je morálny stav slovenskej žurnalistiky na pozadí celkového morálneho stavu spoločnosti? Podľa sociológa médií Holinu existuje rozdiel medzi etikou médií a etikou novinára, pričom rozsah etickej aj právnej zodpovednosti médií je podstatne širší. S týmto tvrdením sa dá súhlasiť.

Potrebujeme morálku slušnej spoločnosti a rovnako vysoko morálne médiá?...

 

Odpriestorovanie tradičných ekonomických lokalít a ohrozenie súdržnosti sociálnej spoločnosti sme v predchádzajúcom príspevku predstavili ako hlavné trendy dnešného vývoja v programovej komisii SPD, ktorú vedie minister obrany Rudolf Scharping. Základná myšlienka jeho prednášky, o ktorú sa náš článok opiera, spočíva v návrate k sebaurčujúcemu...

Programová komisia nemeckých sociálnych demokratov - vedie ju Rudolf Scharping - má v novembri tohto roku predložiť text programu Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pre nové storočie. Orientovať sa v radikálne sa meniacom svete je možné iba na pozadí úvah o základnom smerovaní doby a o hodnotách, ktoré budú určovať naše konanie.

Svoj program...

Štúdium ideológií, rovnako ako analýza politických osobností, zostáva akosi na okraji záujmu slovenských a českých politológov. Napriek tomu, že niektorí autori hovoria o rozmachu pravicového populizmu, extrémizmu, prípadne o postfašizme v západnej Európe, alebo o tom, že proti tradičnej konzervatívnej pravici, liberálnym a sociálnodemokratickým silám sa formuje...

Hans Küng významne ovplyvnil Druhý vatikánsky koncil (1962-65). Už to by samo osebe stačilo na ocenenie prínosu tohto významného kresťanského teológa. Jeho kniha Koncil a znovuzjednotenie - Obnova ako volanie k jednote zapôsobila aj na pápeža Jána XXIII.

Küng totiž vo svojej knihe navrhol sedem tém, ktoré mali viesť k vnútrocirkevnému hnutiu v štýle...

Najnovší vývoj silne ovplyvnil náboženstvá najmä v Západnej Európe. Dnešné trendy nie sú však rovnomerné, ale zaznamenali rozličné stupne sekularizácie. Pod ňou sa rozumie široký pokles inštitucionálnych foriem nábožnosti, individuálne prispôsobenie sa tézam náboženstva s odmietaním rigidného prijímania dogiem najmä medzi mladou generáciou.

...

Neexistuje vari človek, ktorý by nechcel žiť v mieri. Cenu tejto najvyššej a najposvätnejšej hodnoty ľudstva si však uvedomíme zväčša až vo chvíli, keď je ohrozená. Lenže ak má byť pokojný vývoj stabilný a prirodzený, nezaobíde sa bez cieľavedomého pestovania kultúry mieru.

My sa však namiesto toho celé stáročia pripravujeme na vojnu a všetky spoločenské...

Politické teórie liberálnych autorov nás konfrontujú s nevyhnutnou požiadavkou zabezpečiť každému jednotlivcovi čo najširšiu mieru slobody myslenia. Jednoducho, liberalizmus chce vo svojej teórii ponechať čo najširší priestor ľudskému subjektu na formovanie vlastného hodnotového systému. Ide o jednu z hlavných liberálnych dogiem a stretneme sa s ňou rovnako u...

K najpreferovanejším pojmom, ktoré sa v súčasnosti zvyknú pertraktovať tak na vedeckých fórach, v médiách, ako i medzi širokou verejnosťou, patrí nesporne environmentálna kríza. Tento pojem už v sebe dávno nezahŕňa len problémy spojené so stavom životného prostredia, teda problémy rýdzo ekologické, ale aj problémy spojené s krízou spoločnosti, teda s krízou kultúry. Je...

Jeden z najväčších amerických sociológov a futurológov Alvin Toffler tvrdí, že v dnešnom globalizujúcom sa svete dochádza k čoraz väčšej konfrontácii medzi právne chránenými záujmami priemyselnej civilizácie (nazýva ju druhou vlnou vývoja ľudstva, prvou bola poľnohospodárska revolúcia) a silami tretej vlny (informačnej revolúcie). Tento konflikt formujúci novú civilizáciu je...

V nejednom odchovancovi socialistických univerzít vyvolávajú výrazy ako politická ekonómia či marxistický model dejín nepríjemnú reminiscenciu na dlhé večery strávené nad nezáživnými učebnicami vedeckého komunizmu. Ponovembrová eufória a "kapitalizácia" slovenskej spoločnosti odsunuli Marxovu filozofiu na perifériu záujmu.

Pritom mnohé tvrdenia klasikov...

Prekročili sme prah nového tisícročia. Rozdelenie sveta na dva boky sa rozplynulo, diktatúry sa darí viac-menej úspešne potláčať. Demokracia vo vyspelom svete rozkvitá. Vojny boli vytlačené na úroveň regionálnych bitiek. Prvýkrát v histórii sa zdá, že sa Európa sa zjednotí.

Celý svet je zásluhou elektronického a digitálneho spojenia navzájom prepojený....

Po páde železnej opony, ktorý mal zároveň odstrániť dogmatické myslenie dovtedy vládnucich boľševikov, ovládla bývalý východný blok nová dogma - demokracia. S jej neobmedzeným kultom sa stretávame denne a všade. Štát ústavne vymedzuje vernosť tejto myšlienke, štátni úradníci či absolventi vysokých škôl sú povinní sľubovať demokracii svoju oddanosť, občania štátu nemôžu reálne...

Už pätnásť rokov sa vláda NSR pokúša všetkými silami a s podporou ekonomickej disciplíny odstrániť chyby, ktoré zapríčinili jej predchodkyne. V protiklade ku chybám spôsobeným štátnou veľkodušnosťou, keď sa zo štátnej kasy vyžadovali privysoké náklady, sa musel postaviť nový ideál šetrnosti.

Neflexibilní a ďalšieho vzdelávania sa štítiaci zamestnanci...

Stránky

Kategória

Autor