Reklama

Archív článkov

Všetko sa to začalo v roku 1996, krátko pred smutne slávnou privatizáciou spoločnosti Nafta Gbely. Iste si pamätáte, že v tom čase bol 45,9-percentný podiel tohto podniku predaný za 500 miliónov Sk neznámej spoločnosti Druhá obchodná, a.s. Fond národného majetku SR prišiel pri tomto predaji prinajmenšom o 2,7 mld. Sk.

Ako vo svojom článku vtedy uviedol...

Typickou slovenskou rodinou s dorastajúcimi deťmi sa stáva tá, v ktorej nastupujúca generácia síce absolvovala relatívne slušné vzdelanie, ale má obrovské problémy so získaním zamestnania a takmer žiadne perspektívy v získaní vlastného bytu.

Dôsledky sú už zrejmé: klesá počet sobášov a populačné prírastky. Môže nás len tešiť, že klesajúci je aj počet...

Od decembra 1989 sa na čele rezortu zdravotníctva vystriedalo osem ministrov (Novák, Rakús, Soboňa, Belohorská, Šagát, Javorský, Šagát, Kováč). Pri istej dávke zjednodušenia sa dá povedať, že čo minister, to nová, resp. inovovaná koncepcia chápania transformácie zdravotníctva, minimálna ochota kontinuálne nadväzovať na pozitívne kroky svojich predchodcov.

...

V súčasnosti sa doteraz nevídaným problémom stalo neplatenie nájomného, úhrad za služby spojené s užívaním bytov, ale i pôžičiek, daní, poistného, rozličných splátok atď. Bytovému podniku Bratislava Dúbravka napr. dlžia neplatiči 21 miliónov korún, z toho 23 obyvateľov viac ako 90 tisíc.

Podobne Stavebné bytové družstvo Bratislava IV. registruje na svojej "sekere"...

V súčasnosti sa v celom svete rozvíja veľká ekonomická reforma, ktorá sa skôr ešte iba začína. Jej základom je globalizácia ekonomiky. Tá postupne vytvára podnikateľské prostredie bez ohľadu na hranice jednotlivých štátov. K najvýznamnejším prekážkam, ktoré postupne rúca, patria daňové a colné bariéry. Zjednocuje ich, znižuje a dokonca aspoň sčasti aj celkom odstraňuje.

...

Daňová problematika je proces, ktorý sa neustále vyvíja. Neobchádza ani Slovensko a jeho politikov, ktorí sa predbiehajú v návrhoch na modifikáciu daňových sadzieb. Aké sú východiská pre motiváciu podnikateľských subjektov z hľadiska výberu daní?

Za hlavné prvky, ktoré by stimulovali daňovú sústavu, treba považovať jednoznačnosť formulácií zákonných...

Presne 26. marca 2001 sa otvárali obálky na ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku, kde sa malo rozhodnúť, kto vstúpi do privatizácie strategického štátneho podniku Imuna Šarišské Michaľany.

Imuna okrem krvných derivátov z bezpečnej slovenskej krvnej plazmy vyrába aj diagnostické prípravky, živné pôdy, infúzne roztoky, biopreparáty,...

Dátum rozšírenia Európskej únie o kandidátske krajiny má meniaci sa charakter. Ako má na tento fakt reagovať akcionár investujúci na burze?

Krajina fantázie zvaná EÚ! Pod týmto heslom a na odporúčanie nespočetného množstva bánk nakupovali západní investori v minulých rokoch akcie podnikov umiestnených v krajinách stredo- a východoeurópskych kandidátov na...

Sťažnosti Poľska sú viditeľné a otvorené, Maďarsko nešetrí trpkými pripomienkami. Ministri a diplomati z ostatných krajín čakajúcich na členstvo v Európskej únii (EÚ) dávajú svoj hnev najavo o čosi diskrétnejšie a tvrdia, že entuziazmus Únie pre prijímanie nových členov sa vytratil.

Vlády štátov EÚ naozaj označovali rok 2002 alebo 2003 za dátum...

Slovenská daňová sústava je výsledkom daňovej reformy uskutočnenej v rámci transformácie našej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Nie je bezproblémová a jej zdokonaľovanie prebieha za pochodu. Možno konštatovať, že systém daní je dobudovaný, hoci prevláda názor, že kľúčovým problémom v tejto oblasti je vysoká daňová zaťaženosť podnikateľskej sféry.

...

Možno povedať, že len prednedávnom sa Slovensko stalo tridsiatym členom OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá združuje najvyspelejšie štáty sveta s rozhodujúcim vplyvom vo svetovej ekonomike. Podľa bývalého splnomocnenca vlády pre OECD Jána Jursu tvorí OECD nové myšlienky, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú vývoj v jej členských krajinách.

...

Za nezamestnaného sa podľa Medzinárodnej organizácie práce považuje človek, ktorý nepracoval v uplynulom týždni za mzdu ani inú formu odmeny, aktívne si hľadá zamestnanie a je schopný nastúpiť do zamestnania v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Hoci definícia neberie do úvahy evidenciu nezamestnaného na úrade práce, koľkých ľudí na Slovensku by sa týkala uvedená...

V pracovnom práve zaznamenala laická aj odborná verejnosť niekoľko zmien. Najväčšiu diskusiu vyvolala novela zákona o sociálnom zabezpečení a pripravovaná novela Zákonníka práce, resp. otázka zrušenia dohôd o pracovnej činnosti.

Podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2000 mali všetky tzv. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) povinnosť odvádzať...

Brigita Schmögnerová

Mohli by ste v stručnosti charakterizovať daňovú reformu?

- Ide o posilnenie fiškálnej úlohy daní, o zmeny v štruktúre zdaňovania a po tretie o priblíženie našej daňovej sústavy k legislatíve EÚ. Reforma je rozdelená do troch etáp: prvá sa začína v roku 2002. K 1. 1. 2002 predpokladáme novelizáciu zákona o dani...

Minulý týždeň NR SR schválila Langošovu novelu zákona o dani z dedičstva a darovania. Ministerka financií sa proti nej kategoricky postavila.

Pripravovaná daňová reforma má konzistentnú filozofiu: jej cieľom je zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu a súčasne znížiť daňové zaťaženie najnižších príjmových skupín obyvateľov. Preto by sa mal zvýšiť príjem z tzv...

Viete, že v Slovenskej republike sa na reklamu vydá ročne viac ako 3 miliardy korún? Ak sa vám to nezdá, predstavu o tejto možnosti dostanete, ak si vybavíte, koľko reklamy na vás denne dolieha v TV - programoch, vo vysielaní rozhlasu - a to z vysielania verejných a komerčných staníc, a koľko reklamných materiálov nachádzate denne v tlači a v poštovej schránke.

...

Už sme si akosi zvykli prežívať "cenové šoky", ktoré sme v rámci transformačného procesu zažili od nástupu liberalizácie cien v roku 1991. Väčšina cien sa liberalizovala už na začiatku reformy, teda v čase, keď v zásade neexistovalo trhové prostredie. Jeho vytváranie sa uskutočňovalo postupne prostredníctvom malej a veľkej privatizácie, ktorá doposiaľ nie je ukončená.

...

Budeme sa vedieť vyrovnať s komplexom nových faktorov, ktoré pred každý fiškálny, a teda aj korupčný štát stavia globalizácia ekonomiky, technológií, ale i civilizácie? Ako kedysi vznikal triedny robotnícky boj, tak dnes vzniká svetový odpor voči globalizácii. Aj experti na trhovú ekonomiku a manažment tvrdia, že kapitalizmus, tá cesta k pokroku a prosperite, sa končí.

...

Aké sú prioritné úlohy makroekonomickej politiky v oblasti verejných financií, fiškálnej politiky, menovej politiky, bankovníctva a vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia, ak chceme pritom brať do úvahy ľavicovo orientovaný prístup? Aj na túto otázku hľadal odpoveď nedávny seminár s názvom Ľavicové prístupy k finančnej politike.

V oblasti...

Privatizácia je jedným z najzásadnejších krokov v procese transformácie slovenskej spoločnosti, a to nielen z hľadiska ekonomického, ale aj politického. Ide o predaj významnej časti národného bohatstva, najmä ak hovoríme o privatizácii prirodzených monopolov.

Tieto podniky prinášajú štátu príjmy osobitného významu, pričom ide o neopakovateľný proces so zásadným...

O nevyhnutnosti daňovej reformy niet pochýb. Nesúvisí to len so vstupom SR do EÚ. Tento zámer vyjadrilo MF SR v dvoch dokumentoch na vyše 150 stranách. V oboch však chýbajú odpovede na otázky tých, ktorí dane platia.

Názory mnohých ekonomických odborníkov sú preto kritické. Správny je zámer znížiť daňové zaťaženie podnikateľov i zamestnancov. Živnostníci naozaj...

Pri transformácii slovenskej spoločnosti z obdobia československého socialistického štátu na slovenskú slobodnú a demokratickú spoločnosť došlo k "nepatrnej" odchýlke v cieľoch. Historicky sa táto odchýlka nepokladá za vážnu, pretože ak vymrú zhruba štyri generácie ľudí, spoločnosť by sa "samoreguláciou" mala vrátiť do optimálneho stavu, kde počet gaunerov neprevyšuje počet...

Ak sa spýtate podnikateľa, s akými prekážkami sa počas svojej profesionálnej činnosti najčastejšie stretáva, v jednej z odpovedí iste spomenie vysoké daňové zaťaženie. Jeho výška je kameňom úrazu pre malých, stredných či veľkých podnikateľov. Názory na formu daňovej reformy sa rôznia a dokážu sa zhodnúť jedine na tom, že musí byť efektívna.

Východiská, v dôsledku...

Jedným z podstatných rozmerov sociálnej otázky je otázka bytová. Ak možno v súčasnosti sociálnu problematiku charakterizovať ako výbušnú, ohrozujúcu celú budúcnosť krajiny, deje sa tak predovšetkým v dôsledku kritickej situácie v bytovej výstavbe.

Napriek všetkým problémom sa nedá hovoriť o tom, že Programové vyhlásenie vlády SR sa v oblasti bytovej politiky neplní...

S transformáciou ekonomiky z centrálne plánovanej socialistickej na slobodnú trhovú ekonomiku kapitalistického spoločensko-ekonomického charakteru v podmienkach globalizácie sa spája aj tvrdý dosah finančných problémov na každého občana transformujúcej sa krajiny.

Je veľa apologétov reformy a transformácie, málo akceptovateľných kritikov a ešte menej analytikov,...

Stránky

Kategória