Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Zmenená bezpečnostná situácia po zániku bipolárneho rozdelenia sveta sa výrazne premietla nielen do charakteru a obsahu bezpečnostných hrozieb, ale ovplyvnila aj bezpečnostné záruky, ktoré je nevyhnutné vytvárať na ochranu pred ich pôsobením.

Vytváranie a fungovanie bezpečnostných záruk predstavuje zložitejšie procesy ako existencia bezpečnostných hrozieb...

 

Zmeny v bezpečnostnej oblasti v posledných rokoch viedli aj k novým pohľadom na ňu. Individuálna bezpečnosť občana, ktorá sa označuje anglickým pojmom human security, už nie je len obrana a ochrana zo strany štátu (najmä armády či polície), ale aj pociťovanie istôt - právnych, ekonomických i sociálnych.

V Encyklopédii násilia,...

Bezprecedentné udalosti, ktoré sa 11. septembra 2001 odohrali v USA, predstavujú, podľa názorov politikov i bezpečnostných expertov, medzník vo vývoji medzinárodnej bezpečnosti. Nemilosrdnou symbolikou poznamenávajú prvý rok 21. storočia. Komentáre v tiesnivej atmosfére smrti mnohých nevinných, nič netušiacich ľudí sú smutné a silno poznamenané emóciami. Terorizmus...

Zadržanie troch údajných príslušníkov pravej IRA na Slovensku v júli tohto roku (medzičasom ich už vydali do Veľkej Británie), vyvoláva úvahy o pôsobení spravodajských služieb v súčasnosti. Na akcii sa podieľali okrem slovenských aj bezpečnostné zložky ďalších štátov východnej Európy a agenti britskej kontrarozviedky MI 5. Na celom prípade je povšimnutiahodné aj to, že...

Vo švédskom Göteborgu nedávno prezentovali nové vydanie jednej z najprestížnejších bezpečnostnopolitických ročeniek - výročnej správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (Stockholm International Peace Research Institute) SIPRI YEARBOOK 2001 - ARMAMENTS, DISARMANENT AND INTERNATIONAL SECURITY.

SIPRI založili na základe rozhodnutia...

Vo vytvárajúcej sa bezpečnostnej situácii na európskom kontinente sa z hľadiska existencie a pôsobenia bezpečnostných rizík a záruk vytvorili dva základné typy bezpečnostného prostredia. Prvým je prostredie s nízkymi vojenskými bezpečnostnými rizikami a vysokými bezpečnostnými zárukami. Nachádzajú sa v ňom tri oblasti, ktoré sa odlišujú najmä charakterom bezpečnostných záruk...

V prvom ide o mediálne kruhy, od ktorých sa očakáva poodhaľovanie záhad tajných agentúr. Má to aj symbolické slovné súvislosti - za spravodajskú činnosť sa označuje činnosť novinárov i osobitných služieb. Navyše, v tejto oblasti dochádza k prelínaniu aj v inej rovine - investigatívnej žurnalistike. Napokon, sami novinári sa často stávajú objektom záujmu spravodajských služieb...

V deväťdesiatych rokoch došlo k zásadnej zmene európskeho bezpečnostného prostredia. Vyvolali ju najmä zánik bipolárneho systému a dynamizácia európskej integrácie. V procesoch vytvárania novej európskej bezpečnosti vzniklo viacero otázok, ktoré zostávajú aj na začiatku 21. storočia otvorené.

Svetovú bezpečnosť síce už viac ako 10 rokov bezprostredne...

V genéze spravodajských služieb sa vytvorili dva základné smery jej pôsobenia. Prvú predstavuje špionáž, ktorá sprevádza spoločnosť od nepamäti a často sa označuje aj ako "druhá najstaršia profesia".

Špionáž vznikla vo vojenskej činnosti. Jednou z prvých prác charakterizujúcich špionáž je viac ako dvetisíc rokov staré klasické dielo Majstra Suna o čínskom...

Svet spravodajských služieb priťahuje pozornosť čitateľa svojou tajomnosťou. Spomienky človeka, ktorý v ňom dlhé roky pôsobil a v historicky zložitom období stál aj na ich čele, sú dvojnásobne zaujímavé.

Kniha Alojza Lorenca Dešifrovaný svet, ktorá vyšla v bratislavskom vydavateľstve Forza koncom uplynulého roka, je spracovaná netradičným spôsobom...

Deväťdesiate roky predstavujú vo vývoji bezpečnostného usporiadania sveta medzník. Po zániku bipolárneho systému a s ním spojenej hrozby globálnej vojny sa začali vytvárať dva základné typy bezpečnostných regiónov.

Prvým typom sú bezpečnostne stabilné regióny, v ktorých sa stáva vojna v klasickej podobe nepravdepodobnou. Pri zjednodušenom pohľade ide o časť Zeme...