Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

Kniháreň – marec 2017/2

Počet zobrazení: 2556

Jerry Harris: Dialektika globalizácie. Ekonomický a politický konflikt v nadnárodnom svete | Miroslav Tížik, Norbert Kmeť (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 | Dalimír Hajko: Antické provokácie | Paul Collier: Exodus. Jak migrace mění náš svět? | Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák: Historiografia financií na území Slovenska

harris_dialektika_globalizacie.jpgJerry Harris: Dialektika globalizácie. Ekonomický a politický konflikt v nadnárodnom svete
 

Globalizácia ako proces, ktorý nás obklopuje, pohlcuje celú spoločnosť, ba celý svet, a strháva ako vír štát za štátom, je ústrednou témou knihy J. Harrisa (profesora dejín na DeVry university, Chicago, USA, zakladajúceho člena a organizačného tajomníka Severoatlantickej asociácie globálnych štúdií a člena Medzinárodného výkonného výboru asociácií globálnych štúdií UK). Autor sa pokúša skúmať tento proces z hľadiska dialektiky. Známe pravidlá tohto filozofického smeru pritom v novej dobe nachádzajú moderné aplikácie. Kniha Dialektika globalizácie. Ekonomický a politický konflikt v nadnárodnom svete sa v prvej časti venuje nástrojom globalizácie, pričom autor považuje za jej hybnú silu nové technológie, ktoré presahujú hranice. V druhej časti J. Harris rozoberá proces, keď nadnárodný charakter začína nadobúdať aj kapitalistická trieda. Ďalšiu kapitolu autor venuje vplyvu globalizácie na národné štáty. Odmieta názor, že ide o zámerný proces. Prikláňa sa k téze, že globalizácia je dôsledkom reorganizácie výroby, teda že stojí mimo snáh budovať nový svetový poriadok, ale vyplýva z dialektických ekonomicko-výrobných procesov. V záverečnej časti predstavuje dialektický vývoj na vzostupe alternatívnych politických a ekonomických hnutí. Za novú črtu globalizácie považuje nastoľovanie autonómie zdola.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, 335 strán
Pozri videozáznam z bratislavskej prednášky Jerryho Harrisa: Dialektika globalizácie, ekonomika verzus politika

tizik_kmet_soc_reforma.jpgMiroslav Tížik, Norbert Kmeť (eds.): Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968


Kľúčové slová: reformný proces, pražská jar, 21. august 1968, občan, demokracia, výskum, náboženstvo, spomienky, dôvera, nerovnosti, kultúra, umenie, dejiny, právo. Autori: Zuzana Bartošová, Tatiana Bužeková, Bohumil Búzik, Joseph Grim Feinberg, Táňa Grauzelová, Norbert Kmeť, Stanislav Konečný, James Krapfl, Juraj Marušiak, Pavel Matejovič, Jaroslav Pažout, Jan Pešek, John Luke Ryder, Dalibor Státník, Štefan Šutaj, Miroslav Tížik, Milan Zeman.
Sociologický ústav SAV, 2017.
Publikáciu si možno kúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných kníhkupectvách alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV.  Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


hajko.jpgDalimír Hajko: Antické provokácie
 

Autor šiestich esejí hľadá v antických textoch inšpirácie pre súčasné myslenie a pre spôsob života moderného človeka. Zameriava sa na vybraných autorov gréckej a rímskej antiky (Porfyrios, Plutarchos, Seneca, Maecus Minucius Felix) a na staré indické filozofické a náboženské texty. Hlavné témy knihy Antické provokácie sú vegetariánstvo (názor, ktorý má v Európe i mimo nej tisícročnú tradíciu), táranie ako neschopnosť zmysluplnej komunikácie, pokoj duše v kontexte vyrovnanosti ľudskej psychiky, smrť a reflexia smrti, skepsa a jej neopodstatnenosť v chápaní raného kresťanstva. Hajko svoju prácu završuje Staroindickými inšpiráciami, čiže skúmaním etiky a fyziky u starých Indov. Autor tu zachádza od filozofie aj ku kozmológii, keď konfrontuje dve prevažujúce idey súvisiace aj s náboženskými predstavami. Podľa prvej (kresťanskej i židovskej) teórie kreativity, svet mal určený začiatok. Na druhej strane, východné predstavy koncentrované najmä v hinduistickej a budhistickej viere predpokladajú, že vesmír je bez času a uplatňovať naň časové meradlá nemá zmysel. Autorov východný príklon, teda hlboká znalosť východných filozofií, obohacuje slovenské literárno-filozofické bádanie.
Spolok slovenských spisovateľov, 2016, 166 strán

exodus.jpgPaul Collier: Exodus. Jak migrace mění náš svět?
 

Migrace je jednou z nejnaléhavějších a nejkontroverznějších otázek naší doby – vehementně diskutovaná, prodchnutá ideologií, hluboce rozdělující.  Komu by mělo být dovoleno migrovat a komu ne? Jaké jsou argumenty pro a proti omezování počtu imigrantů? Paul Collier, renomovaný ekonom a autor bestseleru Miliarda nejchudších, v této knize jasně a výstižně vykládá, jaké dopady má migrace na společnost, a k čemu by vedla neomezená migrace.  Na základě vlastního výzkumu i výsledků výzkumů dalších odborníků autor vysvětluje problém migrace ze tří perspektiv – z perspektivy migrantů samotných, dále těch, kteří zůstávají ve své vlasti a nakonec z perspektivy obyvatel zemí, které migranty přijímají.  Imigrace je jednoduchou ekonomickou rovnicí, ale její dopady jsou složité. Exodus potvrzuje, jak zásadní bude migrační politika ve světě, a zároveň navrhuje řešení, která by pomohla zrychlující se migraci zvládnout. Kniha nabízí provokativní a velmi výstižnou analýzu problému, který se dotýká nás všech.
Libri, 2017

historiografia_financii.pngPeter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák: Historiografia financií na území Slovenska


V monografii Historiografia financií na území Slovenska autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch monotematických okruhov, ktoré spoločne poskytujú pohľad na celkovú problematiku financií a finančnej vedy v historickom kontexte. V prvej časti sa autori zamýšľajú nad historickými súvislosťami vzniku a vývoja finančnej vedy z pohľadu samotného pojmu financie. V druhej časti sa venujú historiografii financií v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách. V tretej časti analyzujú historiografiu financií nižších vládnych úrovní a v poslednej, štvrtej časti sa venujú správe finančných záležitostí z historického hľadiska. Cieľom monografie je prehľadným spôsobom priblížiť problematiku financií a takisto priniesť plynulý prierez historického vývoja finančnej vedy a finančnej správy na území Slovenska.  Monografia je určená pre študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale takisto aj pre všetkých, ktorý pracujú v oblasti financií a zaujíma ich historický vývoj financií.
Wolters Kluwer, 2016, 272 strán

Priemer: 3.7 (3 hlasy)
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama