Reklama
banner2-01-1509979936.png
Reklama

Obsah autora

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (* 1938) vyštudoval strojné inžinierstvo a filozofiu. Od roku 1979 do roku 2009 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, potom do roku 2017 prednášal filozofiu a filozofiu techniky na Ekonomicko-správnej fakulte MU a na Fakulte sociálnych štúdií MU. Je autorom originálneho konceptu Evolučnej...

Pri čítaní tejto knihy sa mi vynárala v pamäti spomienka na rozhovor s istou americkou vedkyňou, vysokoškolskou pedagogičkou, ktorá sa venovala sociálnym teóriám a ktorá v rámci študijného pobytu prišla začiatkom deväťdesiatych rokov – podobne ako viacerí jej kolegovia a kolegyne – do Bratislavy. Zavítala aj k nám, na Katedru filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave, ...


Filozofka, prozaička, poetka a publicistka Etela Farkašová prichádza so svojou siedmou knižkou poézie.

Útla knižočka nazvaná načúvam ránu je inšpirovaná básnickým tvarom haiku.

Ilustrovala ju jej „dvorná“ ilustrátorka Květa Fulierová, ktorej „výtvarné haiku“ sú rovnako krehké ako poetkine záznamy pocitov a prežitkov.

Knižka vyšla vo...

Josef Šmajs, profesor filozofie na Masarykovej univerzite v Brne, vytvoril originálnu koncepciu evolučnej ontológie (v anglickej verzii vyšla vo vydavateľstve Rodopi v r. 2008), je autorom mnohých kníh s ontologickou a ekologickou tematikou, ktoré sú preložené do iných jazykov. Najširšiu podobu evolučnej ontológie obsahuje publikácia Filosofie - obrat k Zemi (2008...

S E. Višňovským sa zhovárala Etela Farkašová


Pre každého z nás, napríklad pre naše osobné ciele a  projekty, kvalitu prežívania, ale aj  pre základné životné naladenie je nesmierne dôležité, v akej spoločnosti žijeme, ako je usporiadaná, aké sú jej pravidlá, hodnoty, ideály...  čo si myslíš o spoločnosti, v ktorej my tu a teraz žijeme?
...

Súčasná slovenská spisovateľka, filozofka, esejistka, mimoriadna profesorka doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD. (1943 Levoča) pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK. Debutovala v roku 1978 poviedkovou zbierkou Reprodukcia času (Cena Ivana Krasku), na konte má dobrú desiatku prozaických knižiek, v ktorých pertraktuje najmä postavenie ženy v spoločnosti a medzigeneračné...

(Roman Michelko: Eseje o globalizácii, Matica slovenská 2009)

S pribúdajúcimi skúsenosťami s globalizačnými procesmi narastá aj počet odborných publikácií – či už filozofických, sociologických, politologických, ekonomických alebo publikácií z ďalších vedných disciplín, ktoré zo svojej špecifickej perspektívy reflektujú pozitívne a negatívne dôsledky týchto procesov...

Smrť veľkého slovenského básnika Milana Rúfusa opätovne otvorila mnohé boľačky a rany, ktoré Slovensko sprevádzajú nielen v ére jeho samostatnosti, ale vlastne celou históriou. Zdá sa, že otázky, čo to znamená byť Slovákom, čo je to národná hrdosť či aká je naša identita, majú zatiaľ len dve odpovede. Tou prvou je „hejslováctvo“ a druhou „kozmopolitné“ pozeranie cez prsty a...

Pýtať sa, čo s prosperitou, čo s blahobytom v čase, keď azda najfrekventovanejšou otázkou je už niekoľko mesiacov na rôznych odborných a politických svetových fórach otázka: Čo s ekonomickou krízou?, môže na prvý pohľad pôsobiť ako provokácia alebo aspoň ako ignorancia aktuálnej situácie. Domnievam sa však, že naozaj len na prvý, povrchný pohľad, pretože obe otázky v...

Etela Farkašová, filozofka a spisovateľka Narodila sa 5. októbra 1943 v Levoči. Od roku 1972 prednáša na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, venuje sa epistemológii, predovšetkým problematike zmyslovej percepcie, ale aj vzťahu vedy, filozofie a umenia. V posledných rokoch rozšírila svoj bádateľský záujem o feministickú filozofiu. Je...

Koncom minulého roka ste získali rakúske štátne vyznamenanie DAS GOLDENE EHRENZEICHEN FÜR VERDIENSTE UM DIE REPUBLIK ÖSTERREICH (voľne preložené ako Zlatý čestný odznak za zásluhy pre Rakúsku republiku). Zaslúžili ste si ho predovšetkým vďaka Vašej niekoľkoročnej úzkej spolupráci s rakúskym kultúrnym a filozofickým prostredím... - Na rozvíjaní kontaktov s Rakúskom, či už na...

Catarina Carstenová, súčasná nemecko-rakúska prozaička a žurnalistka nie je u nás už celkom neznáma, predbežne sa slovenským čitateľom predstavila (aspoň podľa mojej vedomosti) troma poviedkami v dvojjazyčnej antológii Strömungen – Prúdenia, ktorá vyšla vo Viedni v r. 2001 (vydalo Österreichisches Literaturforum) a ktorá obsahuje poviedky slovenských a rakúskych prozaičiek....

Ak na jednej strane platí toto konštatovanie o istej kontinuite v poetickej tvorbe Ilse Bremovej, zároveň platí, že vo svojej najnovšej knižke zaznamenáva autorka aj istú zmenu, ani nie tak v type obraznosti, ako skôr v príklone k novému tematickému okruhu. Dominujúcou témou sa totiž v zbierke stáva téma odchodu, rozlúčky, prerušenia kontaktov, emocionálnych väzieb s veľmi...

Etela Farkašová, prozaička a filozofka

Narodila sa 5. októbra 1943 v Levoči. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde prednáša epistemológiu (teóriu poznania), ale zaoberá sa aj vzťahom literatúry a filozofie a feministickou filozofiou. Vydala deväť prozaických kníh - v...

Nech už teoretici argumentujú za alebo proti, vždy som verila a verím v isté - pravdaže, špecifické - poznávacie možnosti literatúry. A každý literárny text - nech sa už hovorí o "smrti autorského subjektu" z tých či oných pozícií - vnímam ako nesmierne subjektívnu výpoveď: o svete, v ktorom vypovedajúci žije, ale i o samotnom tvorcovi výpovede. Iste, v niektorom texte...